Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

ABSTYNENCKIE STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY `JEDNOŚĆ` w Myszkowie

Jesteś tutaj: Strona główna - Statut

Statut

STATUT
ABSTYNENCKIE STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY
"JEDNOŚĆ" W  MYSZKOWIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Jedność”

i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. .
§3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem w celach nie zarobkowych.
§4
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Dopuszcza się skrót nazwy ASWP „Jedność”
§7
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Myszków ul.11 Listopada 32
§8
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.
§9
Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych, krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach i zadaniach.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i narkotyków, dawanie dobrego przykładu innym

i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia.

2.Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.

3. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w  kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

4. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu i  narkotykach oraz niebezpieczeństw z  nimi związanych, propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia szczególnie wśród młodzieży.

5. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom
mającym problemy związane z  nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

6. Współdziałanie z  organizacjami i  instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie
niesienia pomocy rodzinom w  sytuacjach kryzysowych.


7. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

8. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

9. Pomoc osobom poszkodowanym w  wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

10. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w  szczególności prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, duchowe.

11. Pomoc dzieciom i młodzieży w  szczególności z rodzin dotkniętych uzależnieniami

od alkoholu i  narkotyków.

12. Organizacja wypoczynku dla dzieci i  młodzieży z  rodzin z  problemem uzależnień.

13. Pomoc osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i  rodzinom o  niskich

dochodach.


14. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.


§11
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i  prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup samopomocowych, treningów interpersonalnych i intrapsychicznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i  rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i  wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia.

3. Organizowanie punktów informacyjno -  konsultacyjnych, spotkań z  przedstawicielami różnych
środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i  jego programu działania.

4. Współdziałanie z  instytucjami państwowymi i samorządowymi w  zakresie tworzenia
przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu, narkotyków

i przemocy domowej.

5. Niesienie pomocy w szczególności psychologicznej, terapeutycznej nadużywającym
i uzależnionym od alkoholu lub narkotyków oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

6. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem

od alkoholu, narkotyków i przemocy domowej.

7. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i  sportowych na rzecz środowiska rodzin z  problemem uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy domowej.

8. Gromadzenie funduszy na realizacje zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
1. Członkowie dzielą się, na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych zgodnie z art.3 ust.1 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz przyjmuje zasadę całkowitej abstynencji od używania napojów
alkoholowych oraz narkotyków i zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej zasady.

2. Członek Stowarzyszenia musi odbyć 3 - miesięczny staż kandydacki. Warunkiem
zaliczenia stażu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i narkotyków.

§14
1. Osoby fizyczne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku, po
zbadaniu czy cele lub praktyka wnioskującej instytucji nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

§15
Członkowie zwyczajni na zasadzie dobrowolności płacą składki. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§16
1. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest działać w  jednym klubie abstynenckim.

2. Członek ma prawo wyboru klubu abstynenckiego, do którego chce należeć, nie może jednak
należeć do dwóch lub więcej klubów jednocześnie.

§17
Każdy członek i  kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy,
co do osobistych i  rodzinnych faktów dotyczących innych członków i  kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych, z  którymi to faktami zapoznał się, podczas pracy Stowarzyszenia.

§18
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i  być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z  głosem stanowiącym w  Walnym Zebraniu.

3. Zgłaszać wnioski i  postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z  pomocy Stowarzyszenia.

5. Korzystać z działających w  Stowarzyszeniu grup wsparcia, zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zarząd.

6. Korzystać z  urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.


§ 19
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i  uchwal władz Stowarzyszenia..

2. Czynne uczestnictwo w  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Płacenie składek członkowskich w  wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Przestrzeganie ścisłej abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

§20
1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych zgodnie z art.3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji, w drodze uchwały.

2. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w  Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z  głosem doradczym.

3. Członek wspierający, osoba prawna działa w  Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§21
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych i  niepozbawiona praw publicznych zgodnie z  art.3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od opłacania składek


§22
Członkostwo zwyczajne ustaje:

1. W przypadku śmierci.

2. Poprzez dobrowolne wystąpienie.

3. W drodze skreślenia uchwałą Zarządu.
4. Członkostwo osoby wspierającej ustaje w  przypadku jej likwidacji, dobrowolnego wystąpienia,
wykluczenia z organizacji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
5. W przypadku ordynarnego zachowania się w stosunku do innych członków stowarzyszenia.


§23
Wystąpienie dobrowolne odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia, jeśli oświadczenie
to nie zostanie cofnięte w okresie dwóch tygodni od jego złożenia, to członkostwo ustaje z upływem tego terminu.

§24
1. Skreśleni uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członkowie, mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w  terminie do 30 dni.

2. Skreśleni członkowie ponowny staż kandydacki mogą rozpocząć po dwóch miesiącach od daty wykluczenia ich z  listy Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§26
Kadencja Władz wybieralnych trwa cztery lata a  ich wybór odbywa się w  głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w  tym przedmiocie.


§27
W przypadku ustąpienia Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w  czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków z  tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z  wyborów.

§28
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§29
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia

raz w roku - jako sprawozdawcze i  co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia o jego terminie i  miejscu co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
3. Nadawanie godności członka honorowego.
4. Podejmowanie uchwal w  sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia..

5. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Rozpatrywanie innych spraw nie należących do kompetencji władz Stowarzyszenia.

§31
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu, a  w oddzielnych wyborach
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

§32
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w  pierwszym terminie
- przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania -  w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

2. Walne Zebranie w  drugim terminie jest zwoływane po upływie 0,5 godziny od pierwszego
terminu zwołania tego organu. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów.

§33
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia gdy uzna to za potrzebne, a Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek podpisany przez, 1/3 ogółu członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Sposób powiadamiania delegatów wg § 29.

2 Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§34
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z co najmniej prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w  potrzeb, nie rzadziej niż raz w  miesiącu.

§35
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Kierowanie sprawami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.

3. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz honorowych .

4. Skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz honorowych . 

5. Podejmowanie decyzji w  sprawach zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.

6. Nadzorowanie działalności rachunkowej Stowarzyszenia.

7. Zawieranie umów w  imieniu Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie decyzji w  sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania.

9. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu uchwały musi wynosić 75% głosów ogółu członków Zarządu. W  przypadku równej liczby głosów decyduje glos Prezesa Stowarzyszenia.

10. Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
a/ upomnienia,
b/ nagany,
c/ zawieszenie w  prawach członka na okres od trzech do sześciu miesięcy,
d/ wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 36
Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w  zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

1. Komisja Rewizyjna składa się z  co najmniej trzech członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z  nimi w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z  tytułu zatrudnienia.
b /  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z  winy umyślnej.

§37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą;
1. Kontrolowanie co najmniej raz w  roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z  prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania.

2. Występowanie do Zarządu z  wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

3. Występowanie do Zarządu o  zwołanie Walnego Zebrania.

4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków na
miejsce zwolnionych w  trakcie trwania kadencji. Jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z  wyborów.

§38
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 75% członków.

§39
W przypadku złamania abstynencji -  Prezes Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu i  Komisji Rewizyjnej natychmiast przestają pełnić swoje funkcje.ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I  FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§40

1.a Majątek Stowarzyszenia powstaje z subwencji i dotacji, darowizn, dochodu z własnej działalności oraz składek członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie z  zachowaniem istniejących przepisów może przyjmować darowizny.

1.b Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

1.c Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


2. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w  stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie i  pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi",
b/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
c/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w  których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§41
Stowarzyszenie może otrzymać dotację wg zasad określonych w  odrębnych przepisach.

§42
1. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga podpisów Prezesa i  Skarbnika lub innego członka zarządu.

2. Do ważności pism i dokumentów potrzebny jest podpis co najmniej 2  członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§43
1. Uchwałę o  zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków.
2. Uchwałę o  rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w  obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Uchwałę taka można podjąć jedynie jednogłośnie.


3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzją o  przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i  powołuje Komisję likwidacyjną.


Myszków 15.01.2017.

Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy ,,Jedność”

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego